Algemene voorwaarden 90 dagen transformatie programma

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. Yoann: Yoann, gevestigd te Nieuwegien, KvK-nummer 57945411.
 2. Klant: degene met wie Yoann een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Yoann en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Yoann.
 2. Yoann en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Yoann en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Yoann hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Yoann mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Yoann en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Yoann mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Yoann moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Yoann mag de prijzen jaarlijks wijzigen.
 8. Yoann zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Yoann opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn 

 1. Yoann mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Yoann hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesprokenbedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Yoann aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Yoann mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Yoann de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Yoann.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Yoann zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Yoann op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Yoann, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 •  de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft;
 •  het een spoedreparatie betreft;
 •  het weddenschappen en/of loterijen betreft;
 •   de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;;
 •  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien.
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 •   zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten;
 •   zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@yoann. nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Yoann, yoann.nl.

Artikel 7 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst  zaken van Yoann die bij de Klant aanwezig zijn;
 •  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Yoann de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 8 – Garantie 

 1. Wanneer de Klant en Yoann een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Yoann enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Yoann voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap
 2. Yoann mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Yoann op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Yoann tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Yoann.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Yoann de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Yoann redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheidenbeschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 11 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Yoann en de Klant voor de dienst van 90 dagen transformatie programma wordt aangegaan voor de duurvan 90 dagen, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stopgezet.
 3. De klant heeft het recht de overeenkomst nogmaals eenmalig te verlengen voor dezelfde prijs als de prijs waarvoor de eerste 90 dagen zijn afgenomen. Daarna als de prijs is aangepast kan de klant alleen verlengen voor de nieuwe prijs.

Artikel 12 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor 90 dagen transformatie programma niet eerder dan na deze 90 dagen opzeggen, de overeenkomst wordt automatisch stopgezet na deze 90 dagen, tenzij Yoann en de klant anders overeen zijn gekomen.

Artikel 13 – Vrijwaring 

 1. De Klant vrijwaart Yoann tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Yoann geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14 – Klachten 

 1. De Klant moet een door Yoann geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet deKlant Yoann daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkomingen.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Yoann hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Yoann hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Yoann.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Yoann andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 15 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Yoann.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Yoann ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Yoann een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Yoann

 1. Yoann is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Yoann aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Yoann is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
 4. Wanneer Yoann aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is deaansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 18 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Yoann vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheiddirect of indirect Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Yoann toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yoann nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yoann in verzuim is.
 3. Yoann mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Yoann kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond gevenom aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 20 – Overmacht 

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Yoann door de Klant niet aan Yoann kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp;
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen;
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen;
  • computer-virussen;
  • stakingen;
  • overheidsmaatregelen;
  • vervoersproblemen;
  • slechte weersomstandigheden;
  • werkonderbrekingen.
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Yoann 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yoann kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Yoann de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Yoann hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Yoann hiervan voordeel heeft.

Artikel 21 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Yoann de overeenkomst aanpassen.

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Yoann mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Yoann altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Yoann zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 23 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Yoann aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Yoann.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 24 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Yoann bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Yoann is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Yoann is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Yoann, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Opgesteld op 4 september 2023

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights