Algemene voorwaarden Personal Training

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 1. Yoann: Yoann, gevestigd te Nieuwegien, KvK-nummer 57945411.
 2. Klant: degene met wie Yoann een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Yoann en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Yoann.
 2. Yoann en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Yoann en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Yoann hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Yoann mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Yoann en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Yoann mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Yoann moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Yoann mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Yoann zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Yoann opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

 

Artikel 4 – Pakketten en diensten:

 1. Yoann biedt de volgende personal training pakketten aan:

Elke les heeft een tijdsduur van één uur.

 • Losse les: één enkele trainingssessie.
 • 5 lessen pakket: vijf trainingssessies.
 • 10 lessen pakket: tien trainingssessies.
 1. Elk pakket heeft een specifieke geldigheidsduur:
 • Losse les: 3 maanden vanaf aankoopdatum.
 • 5 lessen pakket: 6 maanden vanaf aankoopdatum.
 • 10 lessen pakket: 12 maanden vanaf aankoopdatum.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de eerste trainingssessie.
 2. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving, contant, of via een geaccepteerde betaalmethode (bijv. creditcard, pin).
 3. Pakketten zijn niet restitueerbaar, tenzij anders overeengekomen met Yoann. 

Artikel 6 – Annulering en Wijziging

 1. Annulering van een geplande trainingssessie dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.
 2. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie volledig in rekening gebracht of afgetrokken van het pakket.
 3. Wijzigingen van de afspraak kunnen tot 24 uur voor de geplande sessie kosteloos worden doorgegeven.

Artikel 7 – Geldigheid en Verlenging

 1. De geldigheidsduur van de pakketten is strikt en kan alleen verlengd worden in overleg met Yoann en bij uitzonderlijke omstandigheden.
 2. Ongebruikte sessies binnen de geldigheidsduur vervallen en kunnen niet worden overgedragen naar een nieuw pakket of andere persoon.

Artikel 8 – Gezondheid en Veiligheid

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en fysieke conditie.
 2. Yoann dient voorafgaand aan de eerste trainingssessie geïnformeerd te worden over eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen.
 3. Yoann is niet aansprakelijk voor blessures of gezondheidsproblemen die optreden tijdens of na de trainingssessies, tenzij er sprake is van nalatigheid of opzet van Yoann.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht (zoals ziekte van de trainer, extreme weersomstandigheden, etc.) behoudt Yoann zich het recht voor om trainingssessies te verplaatsen of annuleren. In overleg met de klant zal een nieuwe afspraak worden ingepland.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

 1. Alle persoonlijke en gezondheidsinformatie die door de klant aan Yoann wordt verstrekt, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de klant.

Artikel 11 – Geen Teruggave

 1. Er bestaat geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde bedrag wanneer er al lessen zijn afgenomen uit het betreffende pakket.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • De klant al reeds (voor een deel) gebruik heeft gemaakt van de dienst van Yoann.
 • de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 •   zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten;
 •   zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@yoann. nl, eventueelmet behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Yoann, yoann.nl.

 

Artikel 13 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst  zaken van Yoann die bij de Klant aanwezig zijn
 •  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Yoann de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 14 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Yoann een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Yoann enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 15 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Yoann voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap
 2. Yoann mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Yoann op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Yoann tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 16 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Yoann.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ookindien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Yoann de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Yoann redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheidenbeschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Yoann tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Yoann geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 – Klachten

 1. De Klant moet een door Yoann geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet deKlant Yoann daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkomingen.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Yoann hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Yoann hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Yoann.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Yoann andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Yoann.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Yoann ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Yoann een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid Yoann

 1. Yoann is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Yoann aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Yoann is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Yoann aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is deaansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Yoann vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheiddirect of indirect Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 – Ontbinding 

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Yoann toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yoann nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yoann in verzuim is.
 3. Yoann mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Yoann kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond gevenom aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Yoann door de Klant niet aan Yoann kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp;
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen;
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen;
  • computer-virussen;
  • stakingen;
  • overheidsmaatregelen;
  • vervoersproblemen;
  • slechte weersomstandigheden;
  • werkonderbrekingen.
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Yoann 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yoann kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Yoann de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Yoann hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Yoann hiervan voordeel heeft.

Artikel 25 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Yoann de overeenkomst aanpassen.

Artikel 26 – Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Yoann mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Yoann altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Yoann zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Yoann aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Yoann.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Yoann bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Yoann is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Yoann is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Yoann, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Door het afnemen van een trainingspakket verklaart de klant zich akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarde

Opgesteld op 2 januari 2024

Geverifieerd door MonsterInsights